Zeszyty
 • Ptaki lęgowe pól uprawnych Niziny Szczecińskiej.
 • Struktura płciowa pozalęgowych zgrupowań cyraneczki Anas crecca, krzyżówki Anas platyrhynchos i głowienki Aythya ferina.
 • Zmiany w awifaunie lęgowej koryta Pilicy w latach 1974-2004.
 • Wyniki inwentaryzacji wybranych ptaków lęgowych koryta dolnej Narwi i przyległych zbiorników w roku 2005.
 • Występowanie płomykówki Tyto alba w obiektach sakralnych województwa śląskiego i opolskiego w latach 1998–2003.
 • Utracone gatunki awifauny lęgowej Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
 • Wpływ usuwania zakrzaczeń na Bagnie Całowanie na awifaunę lęgową.
 • Sowy Strigiformes okolic Jedlni-Letnisko.
 • Szablodziób Recurvirostra avosetta gatunkiem lęgowym na środkowej Wiśle.
 • Przypadek anomalii w budowie dzioba u szpaka Sturnus vulgaris.
 • Nietypowe gniazdowanie sierpówki Streptopelia decaocto.
 • Gniazdowanie muchołówki szarej Muscicapa striata w gnieździe oknówki Delichon urbicum.
 • Żmija zygzakowata Vipera berus ofiarą żaby trawnej Rana temporaria.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2006 na Nizinie Mazowieckiej?
 • Sprawozdanie z obozu ornitologicznego na środkowej Wiśle – Pawłowice 2004-2006.

abstract – no 12 2007