Zeszyty
 • Wybrane aspekty zimowania paszkota Turdus viscivorus w Puszczy Kozienickiej.
 • Zimowanie ptaków wodnych na Wiśle poniżej Dęblina w sezonie 2006/2007.
 • Przeloty i zimowanie ptaków w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Rawskiej.
 • Ptaki wodno-błotne dolnego Bugu w okresie pozalęgowym.
 • Wyniki odłowów i znakowania wróblowych Passeriformes i dzięciołów Picidae w dolnym piętrze olsu Ribeso nigri-Alnetum w Puszczy Kampinoskiej.
 • Szponiaste Falconiformes Podgórza Bocheńskiego, Pogórza Wielicko-Wiśnickiego oraz Beskidu Wyspowego.
 • Awifauna lęgowa Bagna Pulwy.
 • Herpetofauna rezerwatu Ługi.
 • Herpetofauna parku krajobrazowego Lasy nad górną Liswartą.
 • Ptaki rezerwatu im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, w granicach obecnych i historycznych.
 • Pierwsze stwierdzenie terytorialnej włochatki Aegolius funereus w Kampinoskim Parku Narodowym.
 • Pliszka cytrynowa Motacilla citreola w dolinie dolnego Bugu.
 • Trzecie stwierdzenie gęsiówki egipskiej Alopochen aegyptiaca na Nizinie Mazowieckiej.
 • Kolejne stwierdzenie sępa płowego Gyps fulvus na Nizinie Mazowieckiej.
 • Największe stado kormoranów Phalacrocorax carbo na śródlądziu Polski w okresie migracji.
 • Naziemne gniazdo gąsiorka Lanius collurio na Północnym Podlasiu.
 • Przypadki pewnego i prawdopodobnego altruizmu międzygatunkowego u ptaków na Północnym Podlasiu.
 • Prawdopodobny przypadek bigamii u błotniaka stawowego Circus aeruginosus na Wysoczyźnie Kolneńskiej.
 • Przypadki śmierci gryzoni – orzesznicy Muscardinus avellanarius i myszy leśnej Apodemus flavicollis – w skrzynkach lęgowych w lasach Kamienieckiego Naddniesrowia (Zachodnia Ukraina).
 • Przypadki autotomii u orzesznicy Muscardinus avellanarius w Kamienieckim Naddniesrowiu (Zachodnia Ukraina).
 • Przypadek wykorzystania nory ziemnej przez koszatkę Dryomys nitedula w trakcie sezonu rozrodczego w Lasach Koneckich.
 • Skakuny (Araneae: Salticidae) Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.
 • Wychodnie limonitu z interesującą entomofaunę w dolinie dolnej Pilicy.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2008 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 14 2009