Zasadniczą formą dostarczania tekstów jest poczta elektroniczna (prace należy wysyłać bezpośrednio na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Do tekstu należy załączyć Abstrakt  (do 200 słów) który powinien zwięźle informować o treści pracy, wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim (od 3 do 5 słów nie powtarzających wyrazów z tytułu pracy).

Używając pierwszy raz nazwy organizmów należy podać nazwę łacińską. W przypadku powtarzającej się nazwy rodzajowej, dopuszcza się jej skracanie do pierwszej litery z kropką jedynie w przypadkach, kiedy znaczenie tego skrótu jest jednoznaczne. Gdyby Autor podawał także nazwisko autora, który opisał dany takson pamiętajmy, że w zoologii nazwiska te nie są skracane, wyjątek Linneusz skracamy do L.. Nazwę rodzajową i gatunku piszemy kursywą, pozostałe nazwy, np. rodzin, rzędów piszemy prostymi literami.

Cytowanie w tekście polega na podawaniu nazwiska autora oraz roku wydania. W przypadku kilku prac jednego autora wydanych w jednym roku należy je oznaczyć dodatkowo literami a, b, c itd. Prace cytowane łącznie oddziela się od siebie przecinkami, porządkując je wg lat wydania, a w następnej kolejności alfabetycznie. Przy dwóch autorach podaje się nazwiska obydwu, przy większej liczbie tylko nazwisko pierwszego autora oraz et al. Gdy dwaj autorzy mają to samo nazwisko, należy podać inicjały imion. Dane niepublikowane możemy zacytować podając autora oraz in litt.  Przykładowa kolejność jest następująca: Żukowski 1990, Adamczyk 1993a, b, Maliniak i Szmaciak 1994, Zemborzycki et al. 1994, A. Nowak in litt. Cytowania umieszczamy w nawiasach.

Spis cytowanych pozycji literatury powinien być ułożony w kolejności alfabetycznej. Dane bibliograficzne publikacji zestawiamy według schematu: Nazwisko autora i inicjały imion (lub nazwiska autorów i inicjały imion), rok wydania, tytuł pracy, pełna nazwa czasopisma, numer tomu, numer zeszytu (tylko tam gdzie kolejne zeszyty nie zawierają numeracji ciągłej tomu), numery stron. Pozycje książkowe muszą zawierać nazwę wydawnictwa, miejsce wydania. Teksty pisane cyrylicą należy transliterować na alfabet łaciński zgodnie z obowiązującymi normami.

Przykład spisu literatury:

Chmielewski S., Nawrocki P. 2007. Brzegówka Riparia riparia. W: A. Sikora, Z. Rohde, M. Gromadzki, G. Neubauer, P. Chylarecki (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: s. 320-321.

Ciechanowski M. 2021. Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (Boie, 1825). W: H. Okarma i in. (red.). Atlas ssaków Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, wersja internetowa (https://www.iop.krakow.pl/Ssaki/gatunek/166, dostęp 21 VII 2021).

Gebhard J., Bogdanowicz W. 2004. Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – Grosser Abendsegler. W: F. Krapp (eds.). Handbuch der Säugetiere Europas 4/II: Fledertiere (Chiroptera) II. Aula-Verlag, Wiebelsheim: p. 607-694.

Gotzman J., Jabłoński B. 1972. Gniazda naszych ptaków. PZWS, Warszawa.

Lesiński G. 1997a. Ptaki bliżej ludzi. Przyroda Polska 7: 12.

Lesiński G. 1997b. Ptaki środowisk ruderalnych w peryferyjnych dzielnicach Warszawy. Notatki Ornitologiczne 38: 223-228.

Lesiński G., Olech B., Błachowski G. 2021. Drobne ssaki w Pawlinowie (północne Podlasie) na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco. Przegląd Przyrodniczy 32, 2: 73-79.

Lesiński G., Sikora A., Olszewski A. 2011. Bat casualties on a road crossing a mosaic landscape. European Journal of Wildlife Research 57: 217-223.

Autorzy tekstów są zobowiązani do wykonania ewentualnych poprawek po recenzjach i opracowaniu redakcyjnym oraz poprawienia jednej korekty drukarskiej. Informacje dotyczące gatunków weryfikowanych przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej PTZool. muszą uzyskać jej akceptację (należy zamieścić w tekście tę informację). Jako formę wynagrodzenia za włożoną pracę i przyjemność opublikowania tekstu w KULONIE autor otrzymuje plik pdf. W przypadku, gdy praca posiada kilku autorów, plik pdf. otrzymuje jedynie pierwszy z nich.

Nazewnictwo ptaków i układ systematyczny wg aktualnie obowiązującego na stronie http://www.eko.uj.edu.pl/listaptakow/

Tabele powinny być umieszczone w tekście, w miejscu proponowanym przez autora. Powołując się na nie w tekście należy stosować skrót "tab.". Ryciny zaopatrzone w podpisy powinny być dostarczane w wersji elektronicznej zapisane w oddzielnych plikach. Autor rycin powinien uwzględnić, że będą one zmniejszane o około 50%. Ryciny czarno-białe powinny być zapisane jako grafika czarno-biała z rozszerzeniem JPG. Wykresy powinny być wykonane w Excelu i zapisane w oddzielnych plikach lub arkuszach. W przypadku konieczności wykorzystania ryciny pochodzącej z innej publikacji Autor jest zobowiązany do uzyskania zgody pierwotnego autora i wydawcy. Powołując się na ryciny w tekście należy stosować skrót "ryc.". Podpisy do rycin należy załączyć na końcu przesłanego tekstu.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu formatowania tekstów.

Artykuł w dziale głównym powinien być przygotowany wg następujących zasad (w cudzysłowie podano rozmiar czcionki):
1. Imię i nazwisko/nazwiska autorów napisane "12".
2. Tytuł pracy NAPISANY DUŻYMI LITERAMI I BOLDEM, NAZWA ŁACIŃSKA W TYTULE POWINNA BYĆ NAPISANA BOLDEM I KURSYWĄ "12".
3. Abstrakt ma zaczynać się od pełnego imienia i nazwiska napisanego boldem, Tytułu pracy napisanego boldem, wszystko "10", mile widziany jest Abstrakt przetłumaczony na j. angielski. Nie zwalnia jednak to autora tekstu od przesłania wersji w j. polskim.
4. Tekst należy nadsyłać bez wcięć akapitowych.
5. Zasadniczo stosujemy następujące tytuły rozdziałów (należy je pisać boldem; Teren, Metoda (lub Materiał i metoda), Wyniki, Dyskusja, dopuszcza się stosowanie innego nazewnictwa dla podrozdziałów, dalej Literatura, Adres autora lub Adres do korespondencji.
6. W tekście nazwy łacińskie rodzajów i gatunkowe piszemy kursywą, tj. nazwy łacińskie zwierząt, roślin itp., oraz skróty typu et al., in litt., ad., imm.
7. Tabele powinny zawierać tytuł napisany „10". Każda z tabel powinna zawierać drugi tytuł który ma być przetłumaczony na język angielski. Należy w nim (oraz w tabeli) wypunktować słowa/nazwy które mają być przetłumaczone na j. angielski.
8. W tekstach nadsyłanych nie należy stosować skrótów typu w/w (wyżej wymieniony), wg (według), k. (koło), jw. (jak wyżej), m.in. (między innymi) i tym podobnych, wyjątkiem są jednostki miary "kg", "km" itd. i liczba osobników jeśli wymieniamy ją  np. 23 os.
9. Jeśli praca zawiera podrozdział pod tytułem "Przegląd gatunków", wówczas każdy gatunek należy pisać wg następującego wzoru Sroka (boldem) Pica pica. (kursywą).
10. Rok piszemy pełny tzn. 1997 a nie 97, sezon piszemy 1992/1993 a nie 1992/93, daty piszemy wg następującego wzoru: dni cyfrą arabską, miesiąc po odstępie rzymską np. 12 VII a nie 12.07., pełną datę piszemy np. 12 VII 1996 a nie 12.07.96r.
11. Przed spisem literatury można napisać kursywą podziękowania.

Notatka przyrodnicza powinna być napisana wg następującego schematu:
1. Imię i nazwisko autora/-ów "12".
2. Tytuł notatki BOLDEM, nazwy łacińskie w tytule KURSYWĄ "12".
3. W pierwszej części notatki należy podać szczegóły obserwacji, następnie odniesienie do literatury – krótka dyskusja. Obserwacje podlegające weryfikacji przez Komisję Faunistyczną powinny zawierać adnotację w pierwszym zdaniu gdzie opisujemy gatunek wg wzoru: (Akceptacja KF PTZool.).
4. Spis literatury powinien być przygotowany wg schematu opisanego dla artykułów w dziale głównym.
5. Adres autora/-ów.
6. Streszczenie powinno być napisane "10", tytuł streszczenia napisany dużymi literami BOLDEM, dalej słowo Streszczenie.
7. Streszczenie powinno być napisane "10", w części wstępnej musi zawierać lokalizację miejsc obserwacji, dla dużych obszarów wystarczy napisać „Polska wschodnia”, dla lokalizacji punktowych należy podać współrzędne geograficzne np. 51o32’N, 21o45’E.

Podczas przygotowania tekstów do druku można wzorować się na ostatnim roczniku KULONA..

TU POBIERZ oświadczenie autora