Zasadniczą formą dostarczania tekstów jest poczta e-mailowa (prace należy wysyłać bezpośrednio na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Do tekstu należy załączyć Abstrakt  wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim (do 200 słów), który powinien zwięźle informować o treści pracy.

Używając pierwszy raz nazwy organizmów żywych należy podać nazwę łacińską. W przypadku powtarzającej się nazwy rodzajowej, dopuszcza się jej skracanie do pierwszej litery z kropką jedynie w przypadkach, kiedy znaczenie tego skrótu będzie jednoznaczne. Gdyby Autor podawał także nazwisko autora, który opisał dany takson pamiętajmy, że w zoologii nazwiska te nie są skracane. Wszystkie inne wyrazy obcojęzyczne należy pisać kursywą.

Cytowanie w tekście polega na podawaniu nazwiska autora oraz roku wydania. W przypadku kilku prac jednego autora wydanych w jednym roku należy je oznaczyć dodatkowo literami a, b, c itd. Prace cytowane łącznie oddziela się od siebie przecinkami, porządkując je wg lat wydania, a w następnej kolejności alfabetycznie. Przy dwu autorach podaje się nazwiska obydwu, przy większej liczbie tylko nazwisko pierwszego autora oraz et al. Gdy dwaj autorzy mają to samo nazwisko, należy podać inicjały imion. Przykładowa kolejność jest następująca: Żukowski 1990, Adamczyk 1993a, 1993b, Maliniak i Szmaciak 1994, Zemborzycki et al. 1993, 1994, A. Nowak in litt. Cytowania umieszczamy w nawiasach. Spis cytowanych pozycji literatury powinien być ułożony wg kolejności alfabetycznej. Musi on zawierać w kolejności: autora (lub autorów), rok wydania, tytuł, nazwę czasopisma, tom, strony. W przypadku, gdy w jednym tomie numeracja stron każdego zeszytu rozpoczyna się od 1, należy podać po numerze tomu także numer zeszytu. Nazwę czasopisma należy podać skrótowo, wg wykazu obowiązujących skrótów. Pozycje książkowe muszą zawierać nazwę wydawnictwa, miejsce wydania. Teksty pisane cyrylicą należy transliterować na alfabet łaciński zgodnie z obowiązującymi normami.

Autorzy tekstów są zobowiązani do wykonania ewentualnych poprawek po recenzjach i opracowaniu redakcyjnym oraz poprawienia jednej korekty drukarskiej. Informacje dotyczące gatunków weryfikowanych przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej PTZool. muszą uzyskać jej akceptację (należy zamieścić w tekście tę informację). Jako formę wynagrodzenia za włożoną pracę i przyjemność opublikowania tekstu w KULONIE autor otrzymuje plik pdf. W przypadku, gdy praca posiada kilku autorów, plik pdf. otrzymuje jedynie pierwszy z nich.

Nazewnictwo ptaków i układ systematyczny wg aktualnie obowiązującego na stronie http://www.eko.uj.edu.pl/listaptakow/

Tabele powinny być umieszczone w tekście, w miejscu proponowanym przez autora. Powołując się na nie w tekście należy stosować skrót "tab.". Ryciny zaopatrzone w podpisy powinny być dostarczane w wersji elektronicznej zapisane w oddzielnych plikach. Autor rycin powinien uwzględnić, że będą one zmniejszane o około 50%. Ryciny czarno-białe powinny być zapisane jako grafika czarno-biała z rozszerzeniem JPG. Wykresy powinny być wykonane w Excelu i zapisane w oddzielnych plikach lub arkuszach. W przypadku konieczności wykorzystania ryciny pochodzącej z innej publikacji Autor jest zobowiązany do uzyskania zgody pierwotnego autora i wydawcy. Powołując się na ryciny w tekście należy stosować skrót "ryc.". Podpisy do rycin należy załączyć na końcu przesłanego tekstu.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu formatowania tekstów.

Artykuł w dziale głównym powinien być przygotowany wg następujących zasad (w cudzysłowiu podano rozmiar czcionki):

 1. Imię i nazwisko/nazwiska autorów napisane "12".
 2. Tytuł pracy NAPISANY DUŻYMI LITERAMI I BOLDEM, NAZWA ŁACIŃSKA W TYTULE POWINNA BYĆ NAPISANA BOLDEM I KURSYWĄ "12".
 3. Abstrakt ma zaczynać się od pełnego Imienia i nazwiska napisanego boldem, Tytułu pracy napisanego boldem, wszystko "10", mile widziany jest Abstract przetłumaczony na j. angielski. Nie zwalnia jednak to autora tekstu od przesłanie wersji w j. polskim.
 4. Tekst należy nadsyłać bez wcięć akapitowych.
 5. Zasadniczo stosujemy następujące tytuły rozdziałów (należy je pisać boldem; Teren, Metoda (lub Materiał i metoda), Wyniki, Dyskusja, dopuszcza się stosowanie innego nazewnictwa dla podrozdziałów, dalej Literatura, Adres autora lub Adres do korespondencji.
 6. W tekście wszystkie nazwy łacińskie piszemy kursywą, tj. nazwy łacińskie zwierząt, roślin itp., oraz skróty typu et al., in litt., ad., imm.
 7. Tabele powinny zawierać tytuł napisany "10". Każda z tabel powinna zawierać drugi tytuł który ma być przetłumaczony na język angielski. Należy w nim (oraz w tabeli) wypunktować słowa/nazwy które mają być przetłumaczone na j. angielski.
 8. W tekstach nadsyłanych nie należy stosować skrótów typu w/w (wyżej wymieniony), wg (według), k. (koło), jw. (jak wyżej) i tym podobnych, wyjątkiem są jednostki miary "kg", "km" itd. i liczba osobników jeśli wymieniamy ją  np. 23 os.
 9. Jeśli praca zawiera podrozdział pod tytułem "Przegląd gatunków", wówczas każdy gatunek należy pisać wg następującego wzoru Sroka (boldem) Pica pica. (kursywą).
 10. Rok piszemy pełny tzn. 1997 a nie 97, sezon piszemy 1992/1993 a nie 1992/93, daty piszemy wg następującego wzoru: dni cyfrą arabską, miesiąc po odstępie rzymską np. 12 VII a nie 12.07., pełną datę piszemy np. 12 VII 1996 a nie 12.07.96r.
 11. Na końcu rozdziału można napisać kursywą podziękowania.
 12. Spis literatury przygotowujemy wg schematu: Nazwisko I. Rok. Tytuł kursywą. Skrót czas. tom, zeszyt (tylko tam gdzie kolejne zeszyty nie zawierają numeracji ciągłej), numery-stron. Np. Iksiński Z. 1992. Opis znakomitych rzeczy. Kulon 23: 12-15.

Przy przygotowaniu tekstów można wzorować się na roczniku 2016

Notatka przyrodnicza powinna być napisana wg następującego schematu:

 1. Imię i nazwisko autora/-ów "12".
 2. Tytuł notatki BOLDEM, nazwy łacińskie w tytule KURSYWĄ "12".
 3. W pierwszej części notatki należy podać szczegóły obserwacji, nazwy łacińskie kursywą, następnie odniesienie do literatury – krótka dyskusja. Obserwacje podlegające weryfikacji przez Komisję Faunistyczną powinny zawierać adnotację w pierwszym zdaniu gdzie opisujemy gatunek wg wzoru: (Akceptacja KF PTZool.).
 4. Spis literatury powinien być przygotowany wg schematu opisanego dla artykułów w dziale głównym (patrz pkt. 12 wyżej).
 5. Adres autora/-ów (patrz pkt. 5 wyżej).
 6. Streszczenie powinno być napisane "10", tytuł streszczenia napisany dużymi literami BOLDEM, łacińskie nazwy KURSYWĄ, dalej słowo Streszczenie.
 7. Streszczenie powinno być napisane "10", w części wstępnej musi zawierać lokalizację miejsc obserwacji, dla dużych obszarów wystarczy napisać „Polska wschodnia”, dla lokalizacji punktowych należy podać współrzędne geograficzne np. 51o32’ N, 21o45’E.