Zeszyty
 • Zmiany liczebności wybranych lęgowych gatunków ptaków w tarasie zalewowym doliny dolnego Bugu w okresie 1984-2014.
 • Bocian biały Ciconia ciconia w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym doliny Narwi i jego otulinie w latach 1999-2014.
 • Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus w powiecie wołomińskim w latach 2012-2013.
 • Zgrupowania ptaków lęgowych zasiedlających parki w Siedlcach pomiędzy rokiem 1968 a 2008.
 • Występowanie w Polsce i rozpoznawanie „sokoła tundrowego” Falco peregrinus calidus.
 • Występowanie pliszki górskiej Motacilla cinerea na obszarze Wzgórz Opoczyńskich oraz Garbu Gielniowskiego.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w Warszawie w latach 2013-2014.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie węgrowskim w roku 2014.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie łukowskim w roku 2014.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie sokołowskim w roku 2014.
 • Wpływ zmiennych warunków hydrologicznych na liczebność kropiatki Porzana porzana i derkacza Crex crex w dolinie górnego Liwca w roku 2013.
 • Awifauna krajobrazu rolniczego Wzgórz Opoczyńskich w okresie zimowania w sezonie 2012/2013.
 • Obserwacja tokującego kurhannika Buteo rufinus na Nizinie Południowopodlaskiej.
 • Drugie stwierdzenie gniazdowania kormoranów Phalacrocorax carbo w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Herpetofauna rezerwatu przyrody „Wolica” i terenów sąsiednich.
 • Herpetofauna rezerwatu przyrody „Oleszno”.
 • Historyczne stanowiska skójki gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788 (Unionoida: Unionidae) w rzece Mlecznej w Radomiu.
 • Stanowiska nęka świerszczojada Sphex funerarius (Gussakowskij 1934) (Hymenoptera: Sphecidae) na pojezierzu mazurskim.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2013 na Nizinie Mazowieckiej?
 • Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2014.

abstract – no 19 2014