Zeszyty
  • Zgrupowania jesienne ptaków wodnych i błotnych na stawach rybnych Niziny Południowopodlaskiej.
  • Zgrupowanie lęgowe ptaków w parkach Siedlec.
  • Rozwój populacji sroki w peryferyjnej i podmiejskiej zabudowie Warszawy w latach 1983-1998.
  • Populacja bociana białego na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu w latach 1984-1985 i 1994.
  • O zmianach liczebności derkacza we wschodniej Polsce.
  • Obserwacje kormorana małego na Nizinie Mazowieckiej.
  • Gniazdowanie mewy pospolitej na Pilicy.
  • Nowe stanowiska Tetrops starkii w Polsce.
  • Sprawozdanie z obroaczkowania ptaków na stawach w Górkach w latach 1997-1998.

abstract – vol 3 no 2. 1998